Διαδημοτικό λιμενικό ταμείο

Σκοποί του «ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ» είναι:

 1. Η διοίκηση των ζωνών λιμένα όλων των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων της νήσου Σάμου.
 2. Η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση υφιστάμενων και νέων λιμενικών υποδομών στη νήσο Σάμο.
 3. Η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση κτιρίων και η εκμετάλλευση άλλων χώρων ζώνης λιμένα στη νήσο Σάμο.
 4. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας επί ακτοπλοϊκών μεταφορών, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς της χώρας και της διεθνούς κοινότητας
 5. Η αγορά ή η ενοικίαση πλοίων και λοιπών πλωτών μέσων, καθώς και η εκμετάλλευσή τους για την προώθηση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της Σάμου.

Όργανα Διοίκησης Όργανα Διοίκησης του Οργανισμού είναι:

 α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

 β) Ο Πρόεδρος αυτού

Στην περίπτωση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ  οι  μετέχοντες  ΟΤΑ είναι δύο (2) και ο αριθμός των μελών του είναι εννιά(9).

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 η εκπροσώπηση κάθε Δήμου στο ΔΣ θα είναι η ακόλουθη :

Δήμος Ανατολικής Σάμου : (4) τέσσερα μέλη

Δήμος Δυτικής Σάμου : (4) τέσσερα μέλη.

Σύμφωνα με το άρθρο 244 παρ.3 του Ν.3463/2006, ο πρόεδρος και τα  μη αιρετά μέλη  του Δ.Σ. των δημοτικών λιμενικών ταμείων ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της έδρας του νομικού προσώπου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου ενέκρινε το ορισμό των παρακάτω  για την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου:

Ως τακτικά μέλη:

 1. Λυμπέρη Παναγιώτη ,δημοτικό σύμβουλο
 2. Κατσούρη Γιώργο του Παναγιώτη ,δημότη (με εμπειρία πάνω στο αντικείμενο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου)
 3. Καλβίνου Δέσποινα ,δημοτική σύμβουλο
 4. Καραγιάννη Δημήτριο του Γεωργίου ,δημότη που υποδείχθηκε από την μειοψηφία  (με εμπειρία πάνω στο αντικείμενο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου)

   Ως αναπληρωματικά μέλη :

 1. Σταύρου Σταύρο ,δημότη
 2. Ελένη Νικόλαο, ειδικός άμισθος σύμβουλος  Δημάρχου
 3. Χαριλάου Φώτιο, δημότης
 4. Πανούσο Αρτέμιο, δημοτικό σύμβουλο μειοψηφίας.

Πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή του Δήμου Δυτικής Σάμου

Νομικό πρόσωπο Δημοσίου δικαίου  με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Δυτικής Σάμου»

Διοικείται από τους παρακάτω :

A.Πέντε δημοτικούς συμβούλους

Β. Δύο Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γ. Ένα Διευθυντή /Προϊστάμενο εκ των πέντε αρχαιοτέρων  νηπιαγωγείων .

Δ. Ένα εκπρόσωπο των υφιστάμενων Συλλόγων Γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ε. Έξι δημότες με εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής , όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη μονάδα , καλείται ο οικείος Διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος  συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου  και λήγει με την  εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη που έχουν ορισθεί είναι τα εξής :

 1. Αναγνώστου – Γαλανού Αγγελική (δημοτική σύμβουλος)-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. Διακοσταμάτης Γεώργιος (δημοτικός σύμβουλος)-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. Κουκούλης Φανούριος (δημοτικός σύμβουλος)
 4. Πανούσος Χρήστος (δημοτικός σύμβουλος)
 5. Ευγενικός Εμμανουήλ (δημοτικός σύμβουλος)
 6. Ανδρεάδου Σουλτάνα (Δ/ντρια Δημοτικού Σχολείου Μαραθοκάμπου)
 7. Μπαρμπάκη Μαρία (Δ/ντρια Δημοτικού Σχολείου Μεσαίου Καρλοβάσου)
 8. Βασιλείου Ειρήνη (Δ/ντρια Νηπιαγωγείου Όρμου Καρλοβάσου)
 9. Τζουάνος Στυλιανός (Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων 1ου Δημοτικού  Σχολείου Καρλοβάσου)
 10. Δημοπούλου Ειρήνη (δημότης)
 11. Χάρις Σοφία (δημότης)
 12. Σκρίνος Αλέξανδρος (δημότης)
 13. Ανδρεάδης Ανδρέας (δημότης)
 14. Ανυφαντής Δημήτριος (δημότης)
 15. Διακονικολάου Αλέξιος (δημότης)

Αρμοδιότητα του Οργανισμού είναι:

Η διαχείριση των πιστώσεων που τις διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, η πρόσληψη και αποζημίωση των καθαριστριών και των εθελοντών σχολικών τροχονόμων, η ανάθεση της εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων και η διαχείριση των εσόδων τους, αποδοχή των δωρεών καθώς και η λήψη κάθε μέτρου που αποσκοπεί στην στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολείων.

Δράσεις:

 • Αίτημα προς την Α/θμια Εκπαίδευση Νομού Σάμου για την επιμόρφωση των διευθυντών και των προϊσταμένων των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων σε θέματα διοικητικά και οικονομικά.
 • Ενημέρωση των σχολείων σε θέματα σχετικά με τους κανόνες υγιεινής των κύριων, βοηθητικών και κοινοχρήστων χώρων, κυλικείων των σχολείων καθώς και των χώρων σίτισης των ολοήμερων σχολείων.
 • Διοργάνωση κατασκηνωτικού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σε συνεργασία με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τοπικό Παράρτημα Καρλοβάσου.
 • Ενημέρωση των σχολείων για την αναγκαιότητα ενίσχυσης της εμβολιαστικής κάλυψης έναντι των μεταδοτικών νοσημάτων.
 • Ενημέρωση των σχολείων για την σύνταξη πρωτόκολλων καταστροφής αχρήστων υλικών.
 • Παραχώρηση σχολικών κτιρίων σε τοπικούς φορείς των σχολικών κτιρίων για δημιουργία εκδηλώσεων.
 • Ενημέρωση των σχολείων για την φιλοξενία μαθητών της Σάμου στην Κύπρο.
 • Αίτημα για ένταξη των σχολείων στο αναβαθμισμένο σύστημα επικοινωνιών του Δημόσιου Τομέα «ΣΥΖΕΥΧΙΣ»

Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή του Δήμου Δυτικής Σάμου

Νομικό πρόσωπο δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης". Διοικείται από τους παρακάτω :

Α. Πέντε Δημοτικούς Συμβούλους

Β. Δύο Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γ. Ένα εκπρόσωπο μαθητικών κοινοτήτων για τα Σχολεία της  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.

Δ. Ένα εκπρόσωπο των υφιστάμενων Συλλόγων Γονέων , κατά προτεραιότητα μεγέθους Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ε. Έξι δημότες με εμπειρία στον χώρο εκπαίδευσης.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής , όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη μονάδα , καλείται ο οικείος Διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος  συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου  και λήγει με την  εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.                    

 Τα μέλη που έχουν ορισθεί είναι τα εξής :

 1. Κυπραίου Δημήτριος (δημοτικός σύμβουλος)-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. Καραγεωργίου Κωνσταντίνος (δημοτικός σύμβουλος)-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. Λογοθέτης Στυλιανός (δημοτικός σύμβουλος)
 4. Πανούσος Χρήστος (δημοτικός σύμβουλος)
 5. Ευγενικός Εμμανουήλ (δημοτικός σύμβουλος)
 6. Σοφούλης Ιωάννης (Δ/ντης Λυκείου Μαραθοκάμπου)
 7. Σφέτσου Αικατερίνη (Δ/ντρια Γυμνασίου Καρλοβάσου)
 8. Κυριακού Ελένη  (Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και ΕΠΑΛ Καρλοβάσου)
 9. Δημόπουλος Ρένος (Εκπρόσωπος Μαθητών Συλλόγου Γυμνασίου Καρλοβάσου)
 10. Κοτζαμάνης Βασίλειος (δημότης)
 11. Κασώτης Γρηγόριος (δημότης)
 12. Σταύρου Σταύρος (δημότης)
 13. Φουσκούδη Δήμητρα (δημότης)
 14. Μαρούκη Μαρία (δημότης)
 15. Αγγελίδης Ιωάννης (δημότης)

Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι:

 1. η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ− γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι− μων υλικών κ.λπ.).
 2. η αμοιβή καθαριστριών
 3. η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.
 4. η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.
 5. η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.