ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Τον Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων.
Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Αλέξανδρος Λυμπέρης ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δυτικής Σάμου, με θητεία από 01.09.2019 μέχρι 31.08.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής:

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

diakostamatis

Αντιδήμαρχος, χωρίς αντιμισθία, Αναπληρωτής Δημάρχου, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Αρωγής και Πολιτισμού Δήμου Δυτικής Σάμου.
Πιο συγκεκριμένα ,του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Aναπληρώνει και ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.

Την εποπτεία , ευθύνη, συντονισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντιστοίχων τμημάτων και οργανικών μονάδων του Δήμου Δυτικής Σάμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου ,Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης.

Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού Δ.Υ.

Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού Δ.Υ.

Τη τέλεση γάμων απουσία Δημάρχου.

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες Δ.Υ.

Την εποπτεία , ευθύνη, συντονισμό και παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη λειτουργίας –επανίδρυση του Δήμου Δυτικής Σάμου, σε συνεργασία πάντα με τον Δήμαρχο, όπως επίσης και όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος.

Μεριμνά, σχεδιάζει και εισηγείται σε θέματα προαγωγής και ενίσχυσης του Πολιτισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου.

Προγραμμάτων, δράσεων και εκδηλώσεων στον τομέα του Πολιτισμού.

Προστασία του τοπικού Πολιτισμού.

Την προβολή των Πολιτιστικών αγαθών και Πολιτιστικών έργων που παράγοντι σε τοπικό επίπεδο.

Μελετά και εισηγείται για την ρύθμιση τοπικών Πολιτιστικών θεμάτων.

Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και διοίκηση όλων των λειτουργιών που απορρέουν για τον Δήμο Δυτικής Σάμου από το πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Σαμιακή Αρωγή» του πρώην ενιαίου Δήμου Σάμου από την σύσταση του συνδέσμου και μετά, σύμφωνα με το αρ.6 του Ν.4623/09.08.2019 (Α΄), παρ.12 αρ.156 του Ν.4600/2019, και την εγκύκλιο αρ.96/29.08.2019 ΥΠ.ΕΣ.

Γνωμοδοτικά επικουρεί, τον δημοτικό σύμβουλο που είναι από τον Δήμαρχο εντεταλμένος και φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε θέματα Αθλητισμού και Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου.

ΒΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

bakakis

Αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου.


Πιο συγκεκριμένα του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Υ) και των αντίστοιχων τμημάτων και οργανικών μονάδων του Δήμου Δυτικής Σάμου, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας –Φωτισμού , Δημοτική περιουσία , Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης , Προυπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου-Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προυπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση , με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού Ο.Υ.

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες Ο.Υ.

Την εποπτεία , ευθύνη και συντονισμό Τεχνικών Υπηρεσιών (Τ.Υ) και των αντιστοίχων τμημάτων και οργανικών μονάδων του Δήμου Δυτικής Σάμου.

Τη χορήγηση αδειών αδειών του προσωπικού Τ.Υ.

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες Τ.Υ.

Την εποπτεία , ευθύνη , συντονισμό και τη διοίκηση όλων των λειτουργιών που απορρέουν για τον Δήμο Δυτικής Σάμου, από το πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.ΤΟΥΡ.Σ» του πρώην ενιαίου Δήμου Σάμου από την σύσταση του συνδέσμου και μετά, σύμφωνα με το αρ.6 του Ν.4623/0.08.2019 (Α’), παρ.12 αρ.156 του Ν.4600/2019, και την εγκύκλιο αρ.96/29.08.2019 ΥΠ.ΕΣ.

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

balsamidis

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
Πιο συγκεκριμένα του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος και των αντιστοίχων τμημάτων ήτοι αρμοδιότητες Τμήματος Αποκομιδής και Κοινοχρήστων Χώρων, Τμήματος Περιβάλλοντος και Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

Επίσης του μεταβιβάζει κατά τόπο, για την Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε) Καρλοβασίων  τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Tην εποπτεία και την ευθύνη :

της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε Καρλοβάσου

της μεταφοράς αποκομιδής και διαχείρισης επεξεργασίας των απορριμμάτων  της Δ.Ε Καρλοβάσου.

της ύδρευσης και αποχεύτεσης της Δ.Ε  Καρλοβάσου

της αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε Καρλοβάσου

των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων, δασών, βοσκοτόπων, ρεμάτων και της προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Δ.Ε Καρλοβάσου

της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε Καρλοβάσου

της καλής λειτουργίας και ελέγχου, των οχημάτων, απορριμματοφόρων και οχημάτων έργου της Δ.Ε Καρλοβάσου

της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρωπίνου δυναμικού που απαιτούνται στην Δ.Ε Καρλοβάσου

Μεριμνά για όλες τις δράσεις όσον αφορά τα αδέσποτα ζώα της Δ.Ε Καρλοβάσου.

Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων της Δ.Ε Καρλοβάσου.

Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της Δ.Ε Καρλοβάσου για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

bolakakis

Αντιδήμαρχος  με αντιμισθία για την Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου και συγκεκριμένα του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη:

της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε Μαραθοκάμπου * της μεταφοράς αποκομιδής και διαχείρισης επεξεργασίας των απορριμμάτων της Δ.Ε Μαραθοκάμπου

της ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε Μαραθοκάμπου

της αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε Μαραθοκάμπου

των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων, δασών, βοσκοτόπων, ρεμάτων  και της προστασίας και διαχείρησης των υδάτινων πόρων της Δ.Ε Μαραθοκάμπου

της εξέλιξης των  έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε Μαραθοκάμπου

της καλής λειτουργίας και ελέγχου, των οχημάτων απορριμματοφόρων και οχημάτων έργου της Δ.Ε Μαραθοκάμπου

την συντήρηση, καλή και ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών της Δ.Ε Μαραθοκάμπου

της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται, και την χορήγηση αδειών του εργατουπαλληλικού προσωπικού της Δ.Ε Μαραθοκάμπου

Μεριμνά για όλες τις δράσεις όσον αφορά τα αδέσποτα ζώα της Δ.Ε Μαραθοκάμπου

Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων της Δ.Ε Μαραθοκάμπου

Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της Δ.Ε Μαραθοκάμπου για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε Μαραθοκάμπου

Την διατήρηση όλου του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δ.Ε Μαραθοκάμπου , σε κατάσταση καλής λειτουργίας

Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου,βεβαιώσεων,πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε Μαραθοκάμπου.

Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου
Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου ,για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Τις αρμοδιότητες :

Tου Αντιδημάρχου κ. Διακοσταμάτη Γεώργιου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βακάκης    Νικόλαος

Του Αντιδημάρχου κ.Βακάκη Νικόλαο όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Διακοσταμάτης Γεώργιος

Των Αντιδημάρχων κ.Διακοσταμάτη Γεώργιου και  κ.Βακάκη Νικόλαου όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ταυτόχρονα και οι δύο, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Βαλσαμίδης Ιωάννης

Του Αντιδημάρχου κ.Βαρσαμίδη Ιωάννη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Βολακάκης Δημήτριος

Του Αντιδημάρχου κ.Βολακάκη Δημήτριου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Βαρσαμίδης Ιωάννης